تخمه جابنی 250گرمی

$ 4.49

 • تمام آجیل ها در دسته بندی های بهداشتی؛ پک شده به منظور حفظ مسائل بهداشتی.
 • 1
انجیر خشک ممتاز 230 گرمی

$ 6.99

 • تمام آجیل ها در دسته بندی های بهداشتی؛ پک شده به منظور حفظ مسائل بهداشتی.
 • 1
پسته خام 350 گرمی

$ 9.99

 • تمام آجیل ها در دسته بندی های بهداشتی؛ پک شده به منظور حفظ مسائل بهداشتی.
 • 1
مغز پسته خام 220 گرمی

$ 7.99

 • تمام آجیل ها در دسته بندی های بهداشتی؛ پک شده به منظور حفظ مسائل بهداشتی.
 • 1
نخودچی کشمش 400گرمی

$ 5.99

 • تمام آجیل ها در دسته بندی های بهداشتی؛ پک شده به منظور حفظ مسائل بهداشتی.
 • 1
نخودچی بوداده 370گرمی

$ 5.49

 • تمام آجیل ها در دسته بندی های بهداشتی؛ پک شده به منظور حفظ مسائل بهداشتی.
 • 1