بال و کتف حلال 650 گرمی

$ 4.99

 • قیمت و وزن محصول حدودی است. قیمت هر کیلو 7.67 دلار
 • 1
drumstick 8 تایی حلال (1 کیلویی)

$ 5.99

 • وزن ها حدودی است. قیمت 1 کیلو 5.99 دلار
 • 1
سینه مرغ بدون پوست حلال (4 عددی)

$ 13.99

 • وزن ها حدودی است.قیمت هر کیلو 13.99 دلار.
 • 1
مرغ کامل حلال (حدودا 1.8 کیلویی)

$ 11.99

 • قیمت و وزن حدودی است. قیمت هر کیلو 6.66 دلار.
 • 1
ران مرغ حلال (با پوست) 4 عددی

$ 7.49

 • وزن حدودی است. قیمت هر کیلو 5.99
 • 1
فو فیله هر کیلو Faux fillet beef

$ 23.99

 • قیمت هر کیلو کیلویی 23.99
 • 0
 • ناموجود
راسته گوسفندی حلال (شیشلیک) 350 گرمی

$ 10.11

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 28.90 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گردن گوسفندی حلال

$ 21.51

 • وزن محصول حدودی می باشد. قیمت هر کیلو 23.90 دلار.
 • 1
گوشت گوساله چرخی حلال 400 گرمی

$ 5.49

 • قیمت هر کیلو 12.99
 • 1
گوشت گاوی چرخی حلال 400 گرمی

$ 4.99

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 11.99 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گوشت مخلوط (گوساله گوسفندی) چرخی حلال 400 گرمی

$ 7.49

 • وزن حدودی است. قیمت هر کیلو 17.90 دلار
 • 1
گوشت گاوی خورشتی ریز حلال 300 گرمی

$ 5.49

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 17.99 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گوشت گوسفندی خورشتی حلال 400 گرمی

$ 13.16

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 32.90 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گوشت گاوی خورشتی (درشت) حلال 400 گرمی

$ 6.49

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 15.90 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گوشت گوساله خورشتی حلال 400 گرمی

$ 7.99

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 19.90 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
زبان گوسفندی حلال 600 گرمی

$ 10.50

 • وزن محصول حدودی می باشد. قیمت هر کیلو 17.50 دلار.
 • 1
زبان گوساله حلال یک عددی

$ 8.55

 • وزن محصول تقریبی می باشد. قیمت هر کیلو 18.99
 • 1
کله کامل گوسفندی

$ 7.49

 • قیمت هر عدد کله کامل گوسفندی با زبان و مغز
 • 1
دست کامل دل، جگر و قلوه

$ 20.90

 • قیمت و وزن به صورت حدودی است.
 • 1
Veal Shoulder Blade

$ 15.00

 • Grain Fed Veal, Shoulder Blade قیمت 1 کیلو 14.99 دلار. وزن حدودا 1 کیلو
 • 0
 • ناموجود