خورشت کرفس با قارج

$ 5.90

  • خورشت کرفس آماده بدون گوشت همراه با قارج
  • 1
آش شله قلمکار با قارچ

$ 5.90

  • آش شله قلمکار آماده، بدون گوشت همراه با قارج
  • 1
خورشت قلیه با قارج

$ 5.90

  • خورشت قلیه آماده، بدون گوشت همراه با قارج
  • 1